ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Support

any questions concerning our hosting services (Not for fixing your service)

 Game Support

Concerns regarding your game services (We will get a problem with your game server resolved)

 Technical Support

Concerns about any other products we provide (Not for game servers)

 Billing Support

Concerns about Invoices or Billing